trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży, Maciej Kozubik

Praktyk Negocjacji

2 dni szkoleniowe (16 godziny)

Szkolenie „Praktyk negocjacji” wzbogaci twoją wiedzę w zakresie prowadzenia skutecznych negocjacji. Wiedzę za szkolenia będziesz mógł wykorzystać, nie tylko w pracy zawodowej, ale również w życiu prywatnym. Nauczysz się profilowania klientów, rozróżniania rodzajów negocjacji, określania stanowisk, interesów i potrzeb partnerów negocjacyjnych. Poznasz zasady skutecznych negocjacji oraz podstawowe pojęcia (BATNA, ZOPA itp.). Nauczysz się jak otwierać negocjacje, jak je prowadzić (nawet przez dłuższy czas) oraz jak je zamykać. Dowiesz się jakie są chwyty negocjacyjne i jak się przed nimi bronić. Zrozumiesz dlaczego przygotowanie się do negocjacji jest takie ważne. Poznasz narzędzie stosowane przez zawodowych negocjatorów.

Dla kogo jest szkolenie "Praktyk Negocjacji"?

Niniejsze szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, osobom na stanowiskach handlowych i marketingowych, pracownikom obsługi klienta, menadżerom i dyrektorom sprzedaży (aby ujednolicić posiadaną wiedzę) oraz wszystkim zainteresowanym tematyką sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta oraz prospectingu (pracownicy działów HR, studenci, przyszli przedsiębiorcy itp.).

Forma realizacji

Jako szkolenie zamknięte (dla pracowników jednej firmy) i otwarte dla osób z różnych firm.

Praktyk Negocjacji

Jakie cele realizuje szkolenie “Praktyk Negocjacji”?

Z

Głównym celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności efektywnego negocjowania. Poprawa tych umiejętności ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności własnej uczestników szkolenia i biznesowej firmy, w której pracują (lub którą prowadzą).

Z

Wzrost sprzedaży, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności negocjacyjnych (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Praktyk negocjacji” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności negocjacyjnych, z wykorzystaniem wykładu oraz gier szkoleniowych. Program warsztatu obejmuj: przygotowanie się do procesu negocjacyjnego, jego rozpoczęcie, prowadzenie i finalizację. Każdy z tych etapów wiąże się z zastosowaniem innych technik i trików negocjacyjnych. Zdarzają się sytuacje, że druga strona procesu negocjacyjnego zachowuje się w sposób daleki od etycznego, uczestnicy poznają sposoby obrony przed takim zachowaniem.

Z

Zamiana zachowań na bardziej pożądane, czyli takie, które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Praktyk negocjacji”, dzięki Planowi Działań Wdrożeniowych.

Praktyk Negocjacji

Jaki program będzie realizowany podczas szkolenia “Praktyk Negocjacji”?

Z

Zadania indywidualne i grupowe związane z negocjacjami.

Z

Profilowanie klienta.

Z

Preferencje własne w kontekście rozwiązywania konfliktów.

Z

Nauczenie zasad skutecznych negocjacji.

Z

Narzędzia negocjacyjne.

Z

Poznanie podstawowych pojęć negocjacyjnych (BATNA, ZOPA).

Z

Rodzaje negocjacji.

Z

Triki i techniki negocjacyjne oraz techniki obrony przed nimi.

Z

Gry negocjacyjne.

Z

Plan Działań Wdrożeniowych.

Praktyk Negocjacji

Co zyska firma i pracownik z udziału w szkoleniu “Praktyk Negocjacji”?

Z

Szkolenie “Praktyk Negocjacji” kładzie akcent na efektywność biznesową, szkolenie ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.

Z

Opracowanie materiałów przedszkoleniowych pomoże uczestnikom przygotować się do zajęć.

Z

Możliwość połączenia szkolenia na sali i na stanowisku pracy.

Z

Nastąpi wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako grupy profesjonalistów).

Z

Ulegnie zmniejszeniu kosztów pozyskania i utrzymanie klienta.

Z

Poznanie narzędzi stosowanych przez profesjonalnych negocjatorów.

Z

Pojawi się większa skuteczność sprzedażowa, poprzez optymalizację procesu negocjacyjnego – wymierne rezultaty finansowe (niższe koszty, wyższe wpływy, lepsze wykorzystanie zasobów, możliwa maksymalizacja przychodów).

Z

Wzrost zaangażowania pracowników dzięki usystematyzowaniu działań oraz udziałowi w atrakcyjnym szkoleniu.

Z

Szkolenie będzie realizować cele w odniesieniu do oczekiwanych zmiany zachowań w pracy i rezultatów biznesowych.

Z

Umożliwienie uczestnikom określenia obszarów wykorzystania treści szkoleniowych i wynikających z tego korzyści dla organizacji (dzięki stworzeniu Planu Działań Wdrożeniowych).

Z

Nastąpi wzrost wskaźników biznesowych, dzięki większej efektywności, każdego członka zespołu sprzedażowego (w związku z wykorzystaniem nabytych kompetencji).

Z

Nastąpi zwiększenie motywacji zespołu sprzedażowego, w wyniku poznania skutecznych wzorców zachowań.

Z

Nabycie umiejętności stosowania narzędzi pozwalających zarówno skuteczniej negocjować w sytuacjach biznesowych jak i prywatnych.

Z

Poznanie technik i trików negocjacyjnych oraz sposobów obrony przed nimi.

Z

Przewidywalność procesu sprzedaży, jego mierzalność i wzrost elastyczności w kontaktach z klientami.

Praktyk Negocjacji

Co absolwent szkolenia “Praktyk Negocjacji” będzie wiedział?

Z

Jak rozróżnić typy negocjacji.

Z

Jakie techniki i triki stosować otwierając negocjacje.

Z

Jakie techniki i triki stosować kończąc negocjacje.

Z

Jak korzystać z technik negocjacyjnych z klientem indywidualnym i biznesowym.

Z

Jakich argumentów użyć przy kontakcie z różnymi profilami osobowości.

Z

Jakie są jego preferowane modele rozwiązywania konfliktów.

Z

Jakie podejście negocjacyjne zastosować w zależności od wagi problemu.

Z

Jakie stosować kroki, aby zawrzeć wartościową umowę.

Z

Jakie narzędzia stosuje się w profesjonalnych negocjacjach.

Z

Jakie triki i techniki stosować rozwijając proces negocjacyjny.

Z

Jak bronić się przed trikami i technikami negocjacyjnymi.

Z

Jakie są zasady procesu negocjacyjnego.

Z

Czym jest i jak stosować BATNĘ.

Z

Jaka jest różnica w podejściu do negocjacji wygrany – wygrany oraz Karrassa.

Z

Jakie są źródła siły w negocjacjach.

Z

Czym jest ZOPA.

Praktyk Negocjacji

Co absolwent szkolenia “Praktyk Negocjacji” będzie umiał?

Z

Zastosować poznane profile klienta w sytuacjach negocjacyjnych.

Z

Przygotować się efektywnie do procesu negocjacyjnego, zwiększając prawdopodobieństwo wygranej.

Z

Bronić się przed trikami i technikami negocjacyjnymi.

Z

Zamykać negocjacje z sukcesem.

Z

Wykorzystać w pracy poznane triki i techniki negocjacyjne.

Z

Rozróżnić typy negocjacji.

Z

Stosować skuteczne otwarcia negocjacyjne.

Z

Prowadzić negocjacje stosując sprawdzone techniki i triki negocjacyjne.

Praktyk Negocjacji

Jakim metodami będzie prowadzone szkolenie “Praktyk Negocjacji”?

Z

Szkolenie w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników, pozostała część, to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Z

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

  • miniwykłady i prezentacje,
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
  • dyskusje,
  • gry szkoleniowe,
  • case study,
  • coaching minisesje,
  • superwizje indywidualne i grupowe,
  • praktyki.

Praktyk Negocjacji

Jak będzie wyglądać ewaluacja szkolenia “Praktyk Negocjacji”?

Z

Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Z

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy.

Z

Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych. Istniej możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Praktyk Negocjacji

Opinie klientów

quote

Pragniemy udzielić referencji Panu Maciejowi Kozubikowi, który przeprowadził dla naszej firmy Fundacji Rozwoju Lokalnego szkolenia sprzedażowe z zakresu: Prospectingu, Obsługi Klienta, Technik Sprzedaży oraz Negocjacji w okresie od listopada 2017 roku do czerwca 2018 przeszkalając tym samym 44 osoby podczas 146 godzin szkoleniowych.

Pan Maciej Kozubik wykonywał powierzone mu zadania należycie i sumiennie, wykazał się dużą wiedzą, zaangażowaniem oraz doświadczeniem zawodowym, co znacząco podniosło poziom prowadzonych szkoleń.

Fundacja Rozwoju Lokalnego Jaworzno

Sara Gruszka

Fundacja Rozwoju Lokalnego

quote

Maciej Kozubik jest trenerem współpracującym z Fabryką Kreatywności od lutego 2012 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji, mediacji, rozwoju osobistego, coachingu oraz technik sprzedaży i narzędzi handlowych dla klientów biznesowych i urzędników państwowych. Szkolenia prowadzi w sposób dynamiczny, potrafi kierować uwagą uczestników oraz wzbudzać ich ciekawość. Posiada duży zasób wiedzy merytorycznej oraz szeroki wachlarz ćwiczeń angażujących do działania. Z powodzeniem współpracuje z drugim trenerem. W ankietach ewaluacyjnych jest wysoko oceniany za znajomość tematu, osobowość i prezencję.

Jolanat Łysakowska

Jolanta Łysakowska

Fabryka Kreatywności

Praktyk Negocjacji

Umów spotkanie w sprawie szkolenia “Praktyk Negocjacji”!

Z

Ile osób należy przeszkolić?

Z

Jakie odbyli już szkolenia (nie tylko negocjacyjne czy sprzedażowe)?

Z

Co istotnego zadecydowało, że należy przeprowadzić szkolenie "Praktyk Negocjacji"?

Z

Jakie mają doświadczenie zawodowe?

Z

Planowany termin szkolenia i jego lokalizacja?