trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży, Maciej Kozubik

Firmowy kodeks etyczny

 

Dlaczego powstał kodeks etyczny?

 

Celem wprowadzenia firmowego kodeksu etycznego jest pomoc każdemu pracownikowi, partnerowi i kontrahentowi zrozumienia kultury pracy, które wykraczają poza obowiązujące normy prawne i panujące zwyczaje. Ten kodeks nie wyczerpuje wszystkich możliwych aspektów życia biznesowego, ma jednak kształtować odpowiednią postawę.

Firmowy kodeks etyczny zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, ze skutkiem natychmiastowym od chwile jego publikacji.

 

Obowiązki wynikające z firmowego kodeksu etycznego

 

Niezależnie od zajmowanego stanowiska każdy ma obowiązek:

 

 1. zapoznać się z treścią firmowego kodeksu etycznego, a w kwestiach niezrozumiałych zwrócić się do przełożonego
 2. przestrzegać zasad tak, aby każde działanie nacechowane było uczciwością i etyką
 3. stać na straży niniejszego kodeksu, gdy dotyczy to działań zawodowych
 4. zgłaszać wszystkie przypadki łamania jego zapisów
 5. zapoznać się ze zmianami w niniejszym kodeksie, jeśli takie nastąpią
 6. dawać przykład przestrzegania zapisów firmowego kodeksu etycznego

 

Obowiązki właściciela:

 

 1. dawać nieskazitelny przykład swoją postawą
 2. zachęcać innych do przestrzegania zasad firmowego kodeksu etycznego
 3. tworzyć otoczenie sprzyjające przestrzeganiu zasad firmowego kodeksu etycznego
 4. podejmować odpowiednie działania w przypadku łamania przepisów firmowego kodeksu etycznego
 5. zawsze być dostępnym i gotowym na wysłuchanie uwag podwładnych, partnerów i kontrahentów

 

Ochrona interesów pracowników i partnerów

 

 

Organizacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim pracownikom i partnerom przyjazne środowisko pracy, tak aby odczuwali dumę i satysfakcję z bycia jej częścią. Za powszechną uznaje się kulturę szacunku i dobrego traktowania. Zaś za jej naruszenie wszelkie przejawy dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, orientację seksualną, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wykształcenie, straż pracy itp. Niezgodne z firmowym kodeksem etycznym są wszelkie przejawy przemocy fizycznej i psychicznej. Stosowania tych zasad wymaga się od pracowników, także partnerów, dostawców, podwykonawców i kontrahentów.

Wszyscy pracownicy organizacji zobowiązani są do postępowania i współpracy, aby budować dobre relacje zawodowe, które nie prowadzą do nadmiaru stresu, dyskomfortu lub wstydu.

Organizacja popiera kreatywność i przedsiębiorczość.

 

Ochrona interesów przedsiębiorstwa

 

Każdy członek organizacji powinien dbać o ochronę interesów przedsiębiorstwa w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych. Pożądane jest też stosowanie się do tej reguły po ustaniu wszelkich stosunków umownych.

Każdy członek organizacji zobowiązany jest do ochrony informacji poufnych, także po ustaniu stosunku umownego, na podstawie którego świadczył prace. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji poufnych konkurencji, czy też innym osobom lub firmom, ponieważ może to zaszkodzić reputacji i kondycji finansowej firmy. Do najważniejszych informacji należą: dane o klientach, pracownikach i partnerach, cenniki, dane badawcze, dane dotyczące produktów i usług.

Każdy pracownik i podwykonawca, któremu powierzono mienie zobowiązany jest do wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz kradzieżą. Wykorzystanie majątku do celów prywatnych bez zgody przedsiębiorstwa może być uznane za kradzież. Od pracowników organizacji oczekuje się, że w godzinach pracy będą sumiennie wykonywać obowiązki służbowe. Prywatna korespondencja, prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych lub korzystanie z majątku firmy do celów prywatnych jest rozumiane jako złamanie zasad firmowego kodeksu etycznego. Wykorzystanie majątku firmy do celów prywatnych jest możliwe za zgodą przełożonego.

 

Konflikt interesów i zakaz konkurencji

 

Każdego pracownika organizacji obowiązuje całkowity zakaz działań konkurencyjnych względem organizacji. Za naruszenie tej zasady uznaje się w szczególności:

 1. praca (nie zależnie od formy umowy) bezpośrednio dla podmiotów konkurencyjnych lub za pośrednictwem pracującego dla takiego podmiotu przez członka rodziny pracownika
 2. prowadzenie własnej działalności gospodarczej będącej konkurencją dla firmy
 3. przekazywanie klientów (lub ich danych) firmom konkurencyjnym

 

Rzetelność

 

Organizacja nie jest zainteresowana pozyskiwaniem informacji poufnych, zdobytych niezgodnie z prawem, w sposób naruszający firmowy kodeks etyczny naszej organizacji lub konkurencyjnej.

 

Komunikacja elektroniczna

 

Wszystkie urządzenia elektroniczne, które są własnością organizacji mają być wykorzystywane do celów służbowych zgodnie z zakresem obowiązków oraz niniejszym firmowym kodeksem etycznym. Niedopuszczalne jest wytwarzanie, przesyłanie lub przechowywanie zasobów pozbawionych licencji, materiałów o charakterze pornograficznym, treści promujących rasizm, przemoc lub obraźliwych. Wszystkie urządzenia elektroniczne mogą być dowolnie monitorowane przez organizację.

 

Niedozwolone substancje

 

Celem firmy jest zapewnienie pracy w warunkach bezpiecznych i wolnych od alkoholu, narkotyków i innych substancji odurzających. W miejscu pracy, podczas pełnienie obowiązków służbowych zabrania się posiadania, używania i sprzedaży takich substancji.

 

Firma przestrzega zasad zdrowej i uczciwej konkurencji

 

W organizacji obwiązuje zakaz wręczania prezentów, których celem jest uzyskanie wpływu na wynik przetargów, akcji ofertowych bądź skłonienie do złożenia zamówienia.

Zabronione jest przekazywanie korzyści majątkowych, jak również składanie samych obietnic przekazania korzyści majątkowych pracownikom organizacji zewnętrznych, w tym urzędnikom, politykom i kandydatom na stanowiska urzędnicze.

 

Przestrzeganie firmowego kodeksu etycznego

 

Żywimy nadzieję, że treść niniejszego firmowego kodeksu etycznego, który jest jedynym zbiorem norm i zasad, jest zrozumiały i spotka się z akceptacją wszystkich pracowników i partnerów. W razie wątpliwości lub gdy masz pytania skontaktuj się z przełożonym.

Organizacja gwarantuje anonimowość i nietykalność każdej osobie, która przekaże informacje o łamaniu kodeksu etycznego

Za naruszenie zasad kodeksu etycznego grozi kara nagany, a w przypadku poważnego naruszenia zwolnienie w trybie dyscyplinarnym. Stosowane sankcje są zgodne z przepisami kodeksu pracy.

 

 

Maciej Kozubik

 

Powstanie firmowego kodeksu etycznego zostało zainspirowane książką: Chrisa Krafta “Mayday! Mam słabe wyniki sprzedaży, Co poszło źle i jak znaleźć rozwiązania, kiedy wyniki sprzedaży są coraz gorsze.”