Akademia Menedżera – Poziom Praktyk

2 dni szkoleniowe (16 godziny)

Im lepsza kadra kierownicza, tym większy potencjał ma firma. Dlatego też, warto inwestować w rozwój pracowników, a w szczególności w kadrę zarządzającą. Skuteczny menedżer wie jak być liderem zespołu, jak wyznaczać zadania i motywować do ich wykonania, ma autorytet u podwładnych i przełożonych, potrafi rozwiązywać problemy i dziękować za dobrze wykonaną pracę. Nikt nie rodzi się menedżerem, ale się nim staje. Aby skutecznie wykonywać swoje zadania potrzebny jest fundament wiedzy i umiejętności, które daje szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”.

Forma realizacji

Jako szkolenie zamknięte (dla pracowników jednej firmy) i otwarte dla osób z różnych firm.

Dla kogo jest to szkolenie?

Niniejsze szkolenie dedykowane jest do osób, które odpowiadają za efektywność innych pracowników, czyli

 • Początkujący menedżerowie
 • Osoby przygotowujące się do roli menedżera
 • Osoby zajmujące się wdrażaniem pracowników
 • Menedżerowie
 • Pracownicy działu HR
 • Właściciele firm

Akademia Menedżera

Jakie cele realizuje “Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

 

Z

Głównym celem szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” jest przygotowanie uczestnika do pełnienie roli efektywnego kierownika (menedżera, pracownika dozoru) w organizacji.

Z

Rozwój organizacji, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności budowania autorytetu, przydzielania i egzekwowania zadań, efektywnej komunikacji (z przełożonym i podwładnymi), budowania motywacji i zaangażowania pracowników, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym z konfliktami.

Z

Rozwój każdej organizacji związany jest z podnoszeniem kwalifikacji osób w niej zatrudnionych, w szczególności kadry menedżerskiej. Dlatego prowadzący kładzie nacisk na praktyczną stronę zajęć.

Z

Zamiana zachowań na bardziej pożądane, czyli takie które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”, dzięki realizacji Planu Działań Wdrożeniowych.

Akademia Menedżera

Jaki program będzie realizowany podczas szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

 

Z

Wstęp do przywództwa.

Z

Wydawanie poleceń i delegowanie zadań.

Z

Komunikacja międzypokoleniowa.

Z

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.

Z

Budowanie autorytetu i zaufania.

Z

Skuteczna komunikacja z przełożonym i podwładnymi.

Z

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników.

Z

Plan Działań Wdrożeniowych.

Akademia Menedżera

Co zyska firma i pracownik z udziału w szkoleniu “Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Z

Akcent jest kładziony na efektywność biznesową szkolenia, szkolenie ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.

Z

Optymalne wykorzystanie kompetencji pracowników, już zatrudnionych w firmie.

Z

Nastąpi wzrost wskaźników biznesowych, dzięki większej efektywności uczestnika szkolenia (w związku z wykorzystaniem nabytych kompetencji).

Z

Wzrost zaangażowania pracowników, dzięki usystematyzowaniu wiedzy i działań oraz udziałowi w atrakcyjnym szkoleniu.

Z

Nastąpi wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (pracownicy jako grupa profesjonalistów).

Z

Wzrost odpowiedzialności za powierzone zadania.

Z

Wzrost kompetencji menedżerskich (wiedzy, umiejętności i postaw).

Z

Istniej możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Z

Szkolenie będzie realizować cele w odniesieniu do oczekiwanych zmian zachowań w pracy i rezultatów biznesowych.

Z

Materiały przedszkoleniowe pomagające uczestnikom przygotować się do samego szkolenia.

Z

Poprawa motywacji pracowników i wzrost zaangażowania, w wyniku poznania skutecznych wzorców zachowań.

Z

Zmniejszenie kosztów pozyskania menedżera poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników firmy.

Z

Świadomość swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju.

Z

Poprawa atmosfery i kultury organizacji.

Z

Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych.

Akademia Menedżera

Co absolwent „Akademii Menedżera – Poziom Praktyk” będzie wiedział?

Z

Czym jest przywództwo.

Z

Jak budować autorytet i zaufanie wśród podwładnych i współpracowników.

Z

Jakie grzechy można popełnić budując zaufanie.

Z

Jak delegować zadania.

Z

Jak prowadzić spotkania.

Z

Zasady rozmowy z podwładnymi.

Z

Jak komunikować się z przełożonym.

Z

Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych (np. odmowa wykonania polecenia, wypadek w pracy, plotka, komunikowanie podwładnym decyzji, z którą się nie zgadza).

Z

Jak stać się liderem.

Z

Jakie są najczęstsze błędy popełnianie w trakcie budowania autorytetu.

Z

Jak wydawać polecenia.

Z

Jak przygotowywać się do spotkań.

Z

Jak komunikować się z pokoleniem X, Y i Z.

Z

Jak budować motywację pracowników.

Z

Jak radzić sobie z konfliktami.

Z

Jak udzielać pozytywnej (pochwały) i negatywnej (upomnienia) informacji zwrotnej.

Z

Jakie są mity dotyczące motywacji.

Akademia Menedżera

Co absolwent „Akademii Menedżera – Poziom Praktyk” będzie umiał?

Z

Zastosować zasady skutecznej rozmowy z podwładnymi.

Z

Budować postawę efektywnego lidera.

Z

Wydawać polecenia, tak aby zostały zrozumiane i wykonane.

Z

Wykorzystywać poznane wzorce w codziennej pracy.

Z

Sprawnie komunikować się z pracownikami i przełożonym.

Z

Delegować zadania.

Z

Dać pochwałę, czyli pozytywną informację zwrotną.

Z

Efektywnie komunikować się z przedstawicielami różnych pokoleń (X, Y, Z).

Z

Stosować narzędzie zarządzania relacjami i zadaniami w zespole i organizacji.

Z

Budować swoją wiarygodność.

Z

Radzić sobie z sytuacjami trudnymi, w tym z konfliktami i plotkami.

Z

Stworzyć skuteczne expose szefa/lidera.

Z

Prowadzić spotkania z pracownikami, które będą przynosić efekty, a nie będą stratą czasu.

Z

Upomnieć, czyli dać negatywną informację zwrotną.

Z

Wybrać strategię do łagodzenia konfliktów.

Z

Motywować i budować zaangażowanie pracowników.

Akademia Menedżera

Jakim metodami będzie prowadzone szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Z

Szkolenie "Akademia Menedżera - Poziom Praktyk" w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników, pozostała część, to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Z

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • gry szkoleniowe,
 • case study,
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Akademia Menedżera

Jak będzie wyglądać ewaluacja „Akademii Menedżera – Poziom Praktyk”?

Z

Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Z

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy.

Z

Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych. Istniej możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Akademia Menadżera

Opinie klientów

Akademia Menedżera

Umów spotkanie w sprawie “Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”!

Z

Ile osób należy przeszkolić?

Z

Jakie odbyli już szkolenia (nie tylko menedżerskie)?

Z

Co istotnego zadecydowało, że należy przeprowadzić Akademię Menedżera - Poziom Praktyk?

Z

Jakie mają doświadczenie zawodowe?

Z

Planowany termin szkolenia i jego lokalizacja?

Your SEO optimized title