trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży, Maciej Kozubik

Akademia Menedżera – Poziom Praktyk

2 dni szkoleniowe (16 godziny)

Im lepsza kadra kierownicza, tym większy potencjał ma firma. Dlatego też, warto inwestować w rozwój pracowników, a w szczególności w kadrę zarządzającą. Skuteczny menedżer wie jak być liderem zespołu, jak wyznaczać zadania i motywować do ich wykonania, ma autorytet u podwładnych i przełożonych, potrafi rozwiązywać problemy i dziękować za dobrze wykonaną pracę. Nikt nie rodzi się menedżerem, ale się nim staje. Aby skutecznie wykonywać swoje zadania potrzebny jest fundament wiedzy i umiejętności, które daje szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”.

Forma realizacji

Jako szkolenie zamknięte (dla pracowników jednej firmy) i otwarte dla osób z różnych firm.

Akademia Menedżera

Dla kogo jest to szkolenie?

Niniejsze szkolenie dedykowane jest do osób, które odpowiadają za efektywność innych pracowników, czyli

 • Początkujący menedżerowie
 • Osoby przygotowujące się do roli menedżera
 • Osoby zajmujące się wdrażaniem pracowników
 • Menedżerowie
 • Pracownicy działu HR
 • Właściciele firm

Akademia Menedżera

Jakie cele realizuje “Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

 

Z

Głównym celem szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” jest przygotowanie uczestnika do pełnienie roli efektywnego kierownika (menedżera, pracownika dozoru) w organizacji.

Z

Rozwój organizacji, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności budowania autorytetu, przydzielania i egzekwowania zadań, efektywnej komunikacji (z przełożonym i podwładnymi), budowania motywacji i zaangażowania pracowników, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym z konfliktami.

Z

Rozwój każdej organizacji związany jest z podnoszeniem kwalifikacji osób w niej zatrudnionych, w szczególności kadry menedżerskiej. Dlatego prowadzący kładzie nacisk na praktyczną stronę zajęć.

Z

Zamiana zachowań na bardziej pożądane, czyli takie które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”, dzięki realizacji Planu Działań Wdrożeniowych.

Akademia Menedżera

Jaki program będzie realizowany podczas szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

 

Z

Wstęp do przywództwa.

Z

Wydawanie poleceń i delegowanie zadań.

Z

Komunikacja międzypokoleniowa.

Z

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.

Z

Budowanie autorytetu i zaufania.

Z

Skuteczna komunikacja z przełożonym i podwładnymi.

Z

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników.

Z

Plan Działań Wdrożeniowych.

Akademia Menedżera

Co zyska firma i pracownik z udziału w szkoleniu “Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Z

Akcent jest kładziony na efektywność biznesową szkolenia, szkolenie ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.

Z

Optymalne wykorzystanie kompetencji pracowników, już zatrudnionych w firmie.

Z

Nastąpi wzrost wskaźników biznesowych, dzięki większej efektywności uczestnika szkolenia (w związku z wykorzystaniem nabytych kompetencji).

Z

Wzrost zaangażowania pracowników, dzięki usystematyzowaniu wiedzy i działań oraz udziałowi w atrakcyjnym szkoleniu.

Z

Nastąpi wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (pracownicy jako grupa profesjonalistów).

Z

Wzrost odpowiedzialności za powierzone zadania.

Z

Wzrost kompetencji menedżerskich (wiedzy, umiejętności i postaw).

Z

Istniej możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Z

Szkolenie będzie realizować cele w odniesieniu do oczekiwanych zmian zachowań w pracy i rezultatów biznesowych.

Z

Materiały przedszkoleniowe pomagające uczestnikom przygotować się do samego szkolenia.

Z

Poprawa motywacji pracowników i wzrost zaangażowania, w wyniku poznania skutecznych wzorców zachowań.

Z

Zmniejszenie kosztów pozyskania menedżera poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników firmy.

Z

Świadomość swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju.

Z

Poprawa atmosfery i kultury organizacji.

Z

Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych.

Akademia Menedżera

Co absolwent „Akademii Menedżera – Poziom Praktyk” będzie wiedział?

Z

Czym jest przywództwo.

Z

Jak budować autorytet i zaufanie wśród podwładnych i współpracowników.

Z

Jakie grzechy można popełnić budując zaufanie.

Z

Jak delegować zadania.

Z

Jak prowadzić spotkania.

Z

Zasady rozmowy z podwładnymi.

Z

Jak komunikować się z przełożonym.

Z

Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych (np. odmowa wykonania polecenia, wypadek w pracy, plotka, komunikowanie podwładnym decyzji, z którą się nie zgadza).

Z

Jak stać się liderem.

Z

Jakie są najczęstsze błędy popełnianie w trakcie budowania autorytetu.

Z

Jak wydawać polecenia.

Z

Jak przygotowywać się do spotkań.

Z

Jak komunikować się z pokoleniem X, Y i Z.

Z

Jak budować motywację pracowników.

Z

Jak radzić sobie z konfliktami.

Z

Jak udzielać pozytywnej (pochwały) i negatywnej (upomnienia) informacji zwrotnej.

Z

Jakie są mity dotyczące motywacji.

Akademia Menedżera

Co absolwent „Akademii Menedżera – Poziom Praktyk” będzie umiał?

Z

Zastosować zasady skutecznej rozmowy z podwładnymi.

Z

Budować postawę efektywnego lidera.

Z

Wydawać polecenia, tak aby zostały zrozumiane i wykonane.

Z

Wykorzystywać poznane wzorce w codziennej pracy.

Z

Sprawnie komunikować się z pracownikami i przełożonym.

Z

Delegować zadania.

Z

Dać pochwałę, czyli pozytywną informację zwrotną.

Z

Efektywnie komunikować się z przedstawicielami różnych pokoleń (X, Y, Z).

Z

Stosować narzędzie zarządzania relacjami i zadaniami w zespole i organizacji.

Z

Budować swoją wiarygodność.

Z

Radzić sobie z sytuacjami trudnymi, w tym z konfliktami i plotkami.

Z

Stworzyć skuteczne expose szefa/lidera.

Z

Prowadzić spotkania z pracownikami, które będą przynosić efekty, a nie będą stratą czasu.

Z

Upomnieć, czyli dać negatywną informację zwrotną.

Z

Wybrać strategię do łagodzenia konfliktów.

Z

Motywować i budować zaangażowanie pracowników.

Akademia Menedżera

Jakim metodami będzie prowadzone szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Z

Szkolenie "Akademia Menedżera - Poziom Praktyk" w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników, pozostała część, to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Z

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • gry szkoleniowe,
 • case study,
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Akademia Menedżera

Jak będzie wyglądać ewaluacja „Akademii Menedżera – Poziom Praktyk”?

Z

Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Z

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy.

Z

Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych. Istniej możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Akademia Menadżera

Opinie klientów

Referencje GrowTeam automotive Grupa Kozubik i Partnerzy Maciej Kozubik
Maciej Kozubik coach trener biznesu ArcelorMittal referencje 726x1024 1

Akademia Menedżera

Umów spotkanie w sprawie “Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”!

Z

Ile osób należy przeszkolić?

Z

Jakie odbyli już szkolenia (nie tylko menedżerskie)?

Z

Co istotnego zadecydowało, że należy przeprowadzić Akademię Menedżera - Poziom Praktyk?

Z

Jakie mają doświadczenie zawodowe?

Z

Planowany termin szkolenia i jego lokalizacja?