trener sprzedaży, trener biznesu, coach sprzedaży, szkolenia dla handlowców, szkolenia dla sprzedawców, szkolenia z negocjacji, indywidualny trening sprzedaży, kurs ze sprzedaży, coaching handlowców, coaching sprzedawców, pozyskiwanie klinetów, prospecting, warsztat dla handlowców, warsztat dla sprzedawców, standardy sprzedaży, Maciej Kozubik

Akademia Menedżera – Poziom Praktyk

Akademia Menedżera — Poziom Praktyk

Im lepsza kadra kierownicza, tym większy potencjał ma firma. Dlatego też warto inwestować w rozwój pracowników, a w szczególności w kadrę zarządzającą. Skuteczny menedżer wie, jak być liderem zespołu, jak wyznaczać zadania i motywować do ich wykonania, ma autorytet u podwładnych i przełożonych, potrafi rozwiązywać problemy i dziękować za dobrze wykonaną pracę.

Nikt nie rodzi się menedżerem, ale się nim staje. Aby skutecznie wykonywać swoje zadania, potrzebny jest fundament wiedzy i umiejętności, które daje szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”.

akademia menedżera

Ile muszę zainwestować, aby wziąć udział w szkoleniu „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Cena szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” zależy od formy realizacji warsztatu:

 • Szkolenie online: 4.000 PLN brutto zw. VAT (2-3 spotkań po 3-4 godziny każde).
 • Szkolenie stacjonarne: 8.000 PLN zw. VAT za dwa dni (16 godzin).

Dla kogo jest szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Szkolenia i warsztaty Maciej Kozubik

Niniejsze szkolenie dedykowane jest osobom, które odpowiadają za efektywność innych pracowników, czyli.

 • Początkującym menedżerom.
 • Osobom przygotowującym się do roli menedżera (pracownika dozoru).
 • Osobom zajmującym się wdrażaniem pracowników.
 • Menedżerom (pracownikom dozoru), bez wcześniejszego przygotowania do pełnienia swojej funkcji.
 • Pracownikom działu HR.
 • Właścicielom firm.

Dla kogo udział szkoleniu „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” będzie stratą czasu?

Planowanie sprzedaży
 • Ekspertów, którzy zjedli zęby na zarządzaniu.
 • Menedżerów, którzy wydają rozkazy, nieliczący się z pracownikami, manipulujący i oszukujący.
 • Osób oczekujących wyników bez pracy własnej, zaangażowania i wdrożenia.
 • Osób oczekujących obietnic bez pokrycia, magicznych i nieetycznych sztuczek, gwarantujących spektakularny efekt.
 • Osób, które od wielu lat działają tak samo i oczekujących, że sam udział w szkoleniu, bez zmiany zachowania i wdrożenia, nagle poprawi ich wyniki.

Jakie cele realizuje „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

strategy 1080528 640
 • Głównym celem szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” jest przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji efektywnego kierownika (menedżera, pracownika dozoru) w organizacji.
 • Rozwój organizacji, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności budowania autorytetu, przydzielania i egzekwowania zadań, efektywnej komunikacji (z przełożonym i podwładnymi), budowania motywacji i zaangażowania pracowników, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, w tym z konfliktami.
 • Rozwój każdej organizacji związany jest z podnoszeniem kwalifikacji osób w niej zatrudnionych, w szczególności kadry menedżerskiej. Dlatego prowadzący kładzie nacisk na praktyczną stronę zajęć.
 • Zamiana zachowań na bardziej pożądane, czyli takie, które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”, dzięki realizacji Planu Działań Wdrożeniowych.

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Trener Sprzedazy Maciej Kozubik
 • Pomoże Ci rozwinąć się kompetencje wymagane na stanowisku kierowniczym (menedżerskim, pracownika dozoru).
 • Nauczysz się dobrych praktyk przewodzenia i zarządzania w małym zespole, sprawdzonych na rynku.
 • Poznasz narzędzia, które stosują skuteczni liderzy oraz dowiesz się jak je wykorzystać w swojej codzienności zawodowej.
 • Wszystko to w formie praktycznego warsztatu opartego o powtarzalne i sprawdzone narzędzia.

Jaka jest forma szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Szkolenia i warsztaty Maciej Kozubik
 • Warsztat stacjonarny, realizowany w formie 2-dniowego intensywnego warsztatu (z możliwością podzielenia na dwie jednodniowe sesje).
 • Warsztat online, realizowany w jako 2 lub 3 sesje 3, 4-godzinnych, bardzo intensywnych, między którymi uczestnik realizuje zadania dodatkowe (badawcze i wdrożeniowe). Jest też możliwość realizacji w formie indywidualnych spotkań.

Jaki program będzie realizowany podczas szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

chess 1080533 640
 1. Wstęp do przywództwa.
 2. Budowanie autorytetu i zaufania.
 3. Skuteczna komunikacja z przełożonym i podwładnymi.
 4. Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników.
 5. Wydawanie poleceń i delegowanie zadań.
 6. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.
 7. Plan Działań Wdrożeniowych.

Co może zyskać firma i pracownik z udziału w szkoleniu „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Grupa Kozubik i Partnerzy Asysta trenerska
 • Akcent jest kładziony na efektywność biznesową szkolenia, szkolenie ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.
 • Optymalne wykorzystanie kompetencji pracowników, już zatrudnionych w firmie.
 • Może nastąpić wzrost wskaźników biznesowych, dzięki większej efektywności uczestnika szkolenia (w związku z wykorzystaniem nabytych kompetencji).
 • Może nastąpić wzrost zaangażowania pracowników, dzięki usystematyzowaniu wiedzy i działań oraz udziałowi w atrakcyjnym szkoleniu.
 • Może nastąpić wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (pracownicy jako grupa profesjonalistów).
 • Możliwy wzrost odpowiedzialności za powierzone zadania.
 • Wzrost kompetencji menedżerskich (wiedzy, umiejętności i postaw).
 • Istnieje możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.
 • Szkolenie będzie realizować cele w odniesieniu do oczekiwanych zmian zachowań w pracy i rezultatów biznesowych.
 • Możliwa poprawa motywacji pracowników i wzrost zaangażowania, w wyniku poznania skutecznych wzorców zachowań efektywnych liderów.
 • Zmniejszenie kosztów pozyskania menedżera poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników firmy.
 • Świadomość uczestnika szkolenia, w szczególności swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju.
 • Poprawa atmosfery i kultury organizacji.
 • Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych.

Co absolwent „Akademii Menedżera – Poziom Praktyk” będzie wiedział?

high school 06
 • Czym jest przywództwo.
 • Jak budować autorytet i zaufanie wśród podwładnych i współpracowników.
 • Jakie są najczęstsze błędy popełnianie w trakcie budowania autorytetu.
 • Jakie są zasady rozmowy z podwładnymi.
 • Jak delegować zadania.
 • Jak wydawać polecenia.
 • Jak komunikować się z przełożonym.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych (np. odmowa wykonania polecenia, wypadek w pracy, plotka, komunikowanie podwładnym decyzji, z którą się nie zgadza, jak komunikować informacje, z którymi się nie zgadzasz).
 • Jak stać się liderem, z którym będą podążać podwładni.
 • Jak przygotowywać się do spotkań.
 • Jak prowadzić spotkania.
 • Jakie są mity dotyczące motywacji.
 • Jak budować motywację pracowników.
 • Jak rozpoznać demotywację wśród pracowników.
 • Jak radzić sobie z konfliktami.
 • Jak udzielać pozytywnej (pochwały) i negatywnej (upomnienia) informacji zwrotnej.
 • Co zrobić, aby wiedzę ze szkolenia wdrożyć do swojej codzienności zawodowej.

Co absolwent „Akademii Menedżera – Poziom Praktyk” będzie umiał?

Kompas przedsiębiorcy Maciej Kozubik 1
 • Budować postawę efektywnego lidera.
 • Budować swoją wiarygodność.
 • Stworzyć skuteczne exposé szefa/lidera.
 • Sprawnie komunikować się z pracownikami i przełożonym.
 • Wydawać polecenia, tak aby zostały zrozumiane i wykonane.
 • Delegować zadania.
 • Dać pochwałę, czyli pozytywną informację zwrotną.
 • Upomnieć, czyli dać negatywną informację zwrotną.
 • Radzić sobie z sytuacjami trudnymi, w tym z konfliktami i plotkami.
 • Wybrać strategię do łagodzenia konfliktów.
 • Motywować i budować zaangażowanie pracowników.
 • Radzić sobie z demotywacją.
 • Prowadzić spotkania z pracownikami, które będą przynosić efekty, a nie będą stratą czasu.
 • Stosować narzędzie zarządzania relacjami i zadaniami w zespole i organizacji.
 • Wykorzystywać poznane wzorce w codziennej pracy, dzięki Planowi Działań Wdrożeniowych.

Jakim metodami będzie prowadzone szkolenie „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

akademia menedżera

Szkolenie „Akademia Menedżera — Poziom Praktyk” w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników pozostała część, to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

 • Miniwykłady i prezentacje.
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 • Dyskusje.
 • Gry szkoleniowe.
 • Case study.
 • Coaching — minisesje.
 • Superwizje indywidualne i grupowe.
 • Praktyki.

Jak będzie wyglądać ewaluacja „Akademii Menedżera – Poziom Praktyk”?

Coaching Maciej Kozubik
 • Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy (na życzenie zamawiającego).
 • Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia „Akademii Menedżera – Poziom Praktyk” do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych. Istnieje możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Jak przygotować się do rozmowy o szczegółach szkolenia „Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Kompas przedsiębiorcy Maciej Kozubik 1

Zastanów się nad odpowiedziami na następujące pytania:

 • Ile osób należy przeszkolić?
 • Jakie mają doświadczenie zawodowe?
 • Jakie zadania zawodowe dzisiaj realizują, a jakie mają w przyszłości?
 • Co istotnego zadecydowało, że należy przeprowadzić “Akademię Menedżera — Poziom Praktyk”?
 • Kiedy i gdzie oraz w jakiej formie ma odbyć się szkolenie “Akademia Menedżera – Poziom Praktyk”?

Ułatwi nam to rozmowę. Dodatkowo zaproszę Cię oraz uczestników do udziału w analizie potrzeb szkoleniowych, bo zależy mi na tym, aby szkolenie realizowało cele rozwojowe firmy oraz uczestników szkolenia “Akademia Menedżera — Poziom Praktyk”.

Kto prowadzi szkolenie “Akademia Menedżera — Poziom Praktyk”?

Maciej Kozubik — Trener biznesu i sprzedaży, dyplomowany coach i mentor, ekonomista. W liczbach przedstawia się to następująco:

 • 4 dyplomy studiów wyższych.
 • 2 ukończone uczelnie.
 • 5 certyfikatów potwierdzających kompetencje coachingowe.
 • 25 certyfikatów potwierdzające kompetencje trenerskie i biznesowe.
 • Doświadczenia trenerskiego (trener biznesu i sprzedaży) zdobywane od 2011 roku.
 • Doświadczenia coachingowego (coach indywidualny i grupowy) zdobywane od 2010 roku.
 • Ponad 13 lat w biznesie i 4 lata na stanowisku kierowniczym.
 • Ponad 8.000 przeszkolonych osób (na sali szkoleniowej i za pośrednictwem Internetu).
 • Ponad 10.000 odbytych spotkań sprzedażowych.